Edyta Ropek - 2009 promo video

2009-03-18

Film promocyjny Edyty Ropek z 2009 roku.